4 Tips hoe te shoppen in je eigen kledingkast

Céline Personal Shopper & Stylist: algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemeen

Op al mijn opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail zijn geaccepteerd, zijn de volgende betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Levering

De oplevering/afspraak van de opdracht geschiedt op een samen afgesproken tijdstip na opdrachtverstrekking en na correcte aanlevering van de benodigde gegevens en materialen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, op tijd worden verstrekt.

Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Tarief

Een opdracht wordt aangenomen op basis van het tarief dat is vermeld op de website en gecommuniceerd, zowel mondeling als schriftelijk.

Betaling

Na aanmelding ontvangt de klant een factuur voor het advies/traject. Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het hele factuurbedrag betaald te zijn op de door Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist aangegeven manier. Tenzij in overleg anders overeengekomen. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist zich het recht voor om een herinnering te versturen waarbij 5% extra kosten in rekening worden gebracht wegens overschrijding van de vervaldatum. Bij uitblijvende betaling wordt een incassobureau ingeschakeld.

Digitale producten of online cursussen worden direct via iDEAL of Bancontact afgerekend. De klant ontvangt hier altijd een factuur over.

Digitale producten & online cursussen

1. Inschrijving voor een digitaal product of online cursus gebeurt alleen via de daartoe bestemde aanmeldpagina.

2. De klant krijgt na betaling meteen toegang tot het digitale product of de online cursus.

3. Na ontvangst van de betaling ontvangt de klant een factuur/ schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarna inschrijving definitief is.

4. De duur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de omschrijving op de aanmeldpagina.

5. Indien de klant de overeenkomst tot het afnemen van een digitaal product of het volgen van een online cursus annuleert, na aanvang of betaling van deze cursus, zal geen restitutie plaatsvinden.

6. Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteiten van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.

7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft de klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.

Aansprakelijkheid

Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist kan niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde en uitgevoerde werk te controleren op onrechtmatigheden.