Céline Personal Shopper & Stylist: algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemeen

Op al mijn opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail zijn geaccepteerd, zijn de volgende betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Levering

De oplevering/afspraak van de opdracht geschiedt op een samen afgesproken tijdstip na opdrachtverstrekking en na correcte aanlevering van de benodigde gegevens en materialen. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, op tijd worden verstrekt.

Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Tarief

Een opdracht wordt aangenomen op basis van het tarief dat is vermeld op de website en gecommuniceerd, zowel mondeling als schriftelijk.

Betaling

Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het hele factuurbedrag betaald te zijn op de door Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist aangegeven manier. Tenzij in overleg anders overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Céline Rohrer Personal Shopper & Stylist zich het recht voor om een herinnering te versturen waarbij 5% extra kosten in rekening worden gebracht wegens overschrijding van de vervaldatum. Bij uitblijvende betaling wordt een incassobureau ingeschakeld.

Aansprakelijkheid

Celine Rohrer Personal Shopper & Stylist kan niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde en uitgevoerde werk te controleren op onrechtmatigheden.